KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
BİLGİLENDİRME METNİ

BOYUTSAL NEFES DERNEĞİ (“DERNEK”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hakkında büyük özen göstermekteyiz. Bu özenle, DERNEK olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, DERNEK ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, saklanmasına azami önem vermekteyiz. Bu sorumluluk bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları


Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sağlanan hizmet ve Derneğimizin faaliyetlerine bağlı olarak farklılık arz edebilmekle beraber; tüm kurumsal internet sitelerimiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş başvuruları sırasında, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla veya kurumsal internet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.

Açıklandığı şekilde toplanan kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması, Derneğimizin faaliyet ve çalışma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; Derneğimiz tarafından sunulan Seminer, Eğitim, Terapi, Tanıtım, Worshop, Çeşitli Nefes Çalışmaları, Nefes Koçluk ve Eğitmenlik Eğitimleri vb hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Derneğimizin faaliyet ve çalışma iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla Dernek üyelerimize, Dernek yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişi ve kurumlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metni’ nde aşağıda belirtilen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda Derneğimiz talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Derneğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Derneğimize iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; iş bu metin ile birlikte sağlanan Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını aşağıdaki adrese kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu boyutsalnefes@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

BOYUTSAL NEFES DERNEĞİ
İnönü Mah. Düzenli Sok. No:19/10 Ataşehir İstanbul
34755 / İSTANBUL